Dokumenti
Nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtība
Iznomājamo nekustamo īpašumu saraksts
Nomniekiem sniegtais atbalsts saistībā ar Covid-19

Darba samaksas principi SIA “Salaspils veselības centrs”

  • SIA “Salaspils veselības centrs” pastāv laika algas sistēma un akorda laika sistēma, kas tiek piemērota atkarībā no amata.
  • Laika algas (mēnešalgas) un akorda algas apmērs tiek noteikts Sabiedrības amatu sarakstā, ko apstiprina Valde, un darbinieku darba līgumos. Laika algas (mēnešalgas) un akorda algas apmēri tiek noteikti ņemot vērā darba apjomu, kvalitāti un amatu atbildības, sarežģītības pakāpi, izglītību, darba pieredzi. Nodarbināto zemākās mēnešalgas apmēru nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem. Atsevišķiem nodarbinātajiem ikmēneša darba samaksu veido mēnešalga un akorda alga.
  • Laika algu (mēnešalgu) aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma. Nodarbinātajam, kurš amata (darba) pienākumus pilda nepilnu darba laiku, mēnešalgu izmaksā proporcionāli amata vai pienākumu pildīšanas laikam.
  • Akorda algu aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts. Akorda alga izteikta procentos no valsts apmaksātajiem pakalpojumiem, t.sk., pacientu iemaksām, un izteikta procentos no maksas pakalpojumu ieņēmumiem.
Atalgojuma principi
Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: