Jaunumi
Aicina uz informatīvo sapulci par plānotās iepirkuma procedūras “Būvdarbi objektā “Dzīvojamās mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru Ceru ielā 1, Salaspilī”” apspriešanu.

SVC aicina piegādātājus uz informatīvo sapulci par plānotās iepirkuma procedūras “Būvdarbi objektā “Dzīvojamās mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru Ceru ielā 1, Salaspilī”” apspriešanu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Salaspils veselības centrs” (SVC) pirms iepirkuma sākšanas organizē apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.

Ziņas par plānoto iepirkumu:

1. Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss;
2.Plānotais iepirkuma procedūras izsludināšanas laiks – 2020.gada decembris;
3. Plānotais laiks piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai iepirkuma procedūrā ne mazāk kā 30 dienas;
4. Piedāvājumu iesniegšana paredzēta tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu;
5. Plānotais piedāvājuma nodrošinājuma apmērs EUR 60’000,00 (2% no līgumcenas);
6. Iepirkuma priekšmets ir dzīvojamās mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru saskaņā ar būvprojektu;
7. Objekts atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8011 004 1754;
8. Iepirkuma priekšmets netiks sadalīts daļās;
9. Nav paredzēta tiesība iesniegt piedāvājuma variantus;
10.Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Salaspilī, Ceru ielā 1, Latvija;
11.Plānotais iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 14 (četrpadsmit) mēneši (ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā);
12.Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir EUR 3’170’236,00 (bez PVN).

Objekta pārbūves būvprojekta izstrādes stadija – saņemts būvprojekta ekspertīzes pozitīvs atzinums.Norādītās ziņas un dati var tikt precizēti un mainīti iepirkuma izsludināšanas brīdī, ja pasūtītājs konstatēs attiecīgu pamatojumu.

Pasūtītājs aicina piegādātājus iesniegt jautājumus par paredzamo iepirkumu līdz 2020. gada 20. novembrim plkst. 10:00, sūtot iesniegumu uz e-pastu: spmed@salaspilsvc.lv.  

Pasūtītājs paredz organizēt ieinteresēto piegādātāju apspriedi, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

 

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: