Statūti

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Salaspils veselības centrs”

statūti

 

Apstiprināts

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Salaspils veselības centrs” dalībnieku ārkārtas

sapulcē 2017. gada 20. septembrī

(protokols Nr. 2)

Ar grozījumiem, kas apstiprināti:

ārkārtas dalībnieku sapulcē 2019. gada 11. novembrī

kārtējā dalībnieku sapulcē 2020. gada 14. jūlijā

 

Salaspilī

2020

I           VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Salaspils veselības centrs” (turpmāk – Sabiedrība).

2.  Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

         2.1.      68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;

         2.2.      81.1 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības;

         2.3.      85.59 Citur neklasificēta izglītība;

         2.4.      86 Veselības aizsardzība;

         2.5.      86.2 Ārstu un zobārstu prakse;

         2.6.      86.21 Vispārējā ārstu prakse;

         2.7.      86.22 Specializētā ārstu prakse;

         2.8.      86.23 Zobārstu prakse;

         2.9.      86.90 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā;

         2.10.    87 Sociālā aprūpe ar izmitināšanu;

         2.11.    87.10 Aprūpes centru pakalpojumi;

         2.12.    87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe;

         2.13.    88 Sociālā aprūpe bez izmitināšanas;

         2.14.    8.10. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe bez izmitināšanas;

         2.15.    96.04. Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi.

3.  Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Komerclikuma noteikumus.

4.  Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdei.

II         PAMATKAPITĀLS UN DAĻA

5.  Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 075 586 (viens miljons septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši) euro.

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 075 586 (viens miljons septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši) daļās.

7.  Sabiedrības daļas pārdod Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteiktajā kārtībā

III        VALDE

8.  Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis.

       8.1.    Valdes locekli ievēlē uz pieciem gadiem.

       8.2     Valdes loceklis ir sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes loceklis vada un pārstāv sabiedrību, un tam ir visas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70., 80., 81. un 82. pantā deleģētās tiesības un pienākumi.

9.  Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes loceklis nedrīkst būt personas, kurām nav augstākās izglītības un ir mazāk kā 5 gadu pieredze vadītāja amatā.

10.  Valdei ir jāsaņem kapitāla daļu turētāja pārstāvja rakstiska piekrišana šādos jautājumos:

     10.1.  tādu darījumu noslēgšanai, kas attiecās uz sabiedrības izdevumiem, kuru summa pārsniedz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) bez PVN un/vai darījuma termiņš pārsniedz trīs gadus;

     10.2.  aizdevumu izsniegšanu sabiedrības darbiniekiem un citām juridiskām personām, saskaņā ar dalībnieku sapulces apstiprināto kārtību;

     10.3.    pakalpojuma cenu noteikšanu, ja tas nav valsts vai pašvaldības institūciju kompetencē.

11.    Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

       11.1.  sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšanai;

       11.2.  nosakot strādājošo skaitu, štatus un darba algu likmes;

       11.3.  lemjot par kredīta piesaisti;

       11.4.  lemjot par nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām.

12.    Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.

IV       Sabiedrības darbības izbeigšana

13.  Sabiedrības darbība tiek izbeigta gadījumos un kārtībā, kāda noteikta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā.

 

 

Salaspils novada domes izpilddirektora vietnieks,

kapitāla daļu turētāja pārstāvja p.i.                                                                                                                                                                                 M. Kolāts

 

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: