Par SVC

SIA “Salaspils veselības centrs” ir ambulatorās aprūpes iestāde un piedāvā plašu ambulatoro pakalpojumu klāstu. SVC ir iespējams saņemt ārstu-speciālistu konsultācijas, veikt diagnostiskus izmeklējumus, dienas stacionārā ir iespēja saņemt injekcijas, intravenozās infūzijas, rehabilitācijas nodaļā – rehabilitācijas un fizikālās terapijas pakalpojumus. Pakalpojumi tiek sniegti gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Sabiedrībai ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu, tiek sniegti arī maksas pakalpojumi.
Sabiedrības telpās mitinās 10 ģimenes ārstu prakses, zobārstniecības prakse, laboratorijas analīžu noņemšanas punkts un aptieka.
SVC ir reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā, ārstniecības iestādes kods: 8012-00001, atbilst visām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm.
Sabiedrībai ir filiāle – Saulkalnes veselības punkts, kurā pakalpojumus nodrošina sertificēts ārsta palīgs.
Iestādē ir nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
SVC misija ir Salaspils novada iedzīvotāju veselības aizsardzība un uzlabošana, piedāvājot kvalitatīvus medicīniskos pakalpojumus, tos pastāvīgi uzlabojot un papildinot.

Līdz 1970.gada vidum Salaspils ambulance darbojās vecajā “ķestermājā” un to vadīja Artūrs Ligers. No 1971.gada 16.augusta Salaspils ambulances galvenais ārsts bija ķirurgs Osvalds Gasjuns.

Salaspils Veselības Centra ēka
1975. gada 10. novembrī Salaspils ambulanci pārdēvēja par Salaspils lauku poliklīniku.

 

1976. gada 1. februārī poliklīnikas mediķi galvenā ārsta Osvalda Gasjuna vadībā pārcēlās uz jaunuzcelto ēku Lauku ielā 8. Poliklīnika šajā laikā bija Veselības Aizsardzības Ministrijas Rīgas rajona Padomes pakļautībā.

 

Salaspils Veselības Centra ēka Salaspils Veselības Centra izraksts
1992. gada 23.septembrī Salaspils lauku poliklīniku pārņēma Salaspils pilsētas dome, un no tā laika galvenais ārsts bija Mārtiņš Rempe.

1994. gada 29.augustā mainījās iestādes statuss – tā pārtapa par Salaspils pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu “Salaspils poliklīnika”, kuru līdz juridiskā statusa maiņai 2002. gadā vadīja galvenie ārsti Ernests Jāvalds (no 25.08.1994.), Andris Vāvere (no 09.11.1995.), bet no 19.03.1996. gada – Gundega Āva. 2002.gadā uz Salaspili atnāca strādāt ķirurģe Vita Upmane un no 2002.gada 1.augusta sākusi vadīt iestādi.

2002. gada 14. augustā ar Salaspils pilsētas domes lēmumu tiek nodibināta SIA “Salaspils poliklīnika”, par kuras rīkotājdirektori iecelta Vita Upmane. Poliklīnikai iegūstot jaunu juridisko statusu tiek piesaistīti medicīnas speciālisti, kas līdz šim Salaspils pilsētā (ar lauku teritoriju ~22 tūkstoši iedzīvotāju), nav bijuši pieejami.

2005.gada 19.maijā ir mainīts poliklīnikas nosaukums no SIA “Salaspils poliklīnika” uz SIA “Salaspils veselības centrs”.

Vēsture

SIA „Salaspils veselības centrs” darbības vispārējais stratēģiskais mērķis  irsniegt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus un sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā Salaspils novada administratīvajā teritorijā un veicināt Salaspils novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Salaspils veselības centrs”

statūti

 

Apstiprināts

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Salaspils veselības centrs” dalībnieku ārkārtas

sapulcē 2017. gada 20. septembrī

(protokols Nr. 2)

Ar grozījumiem, kas apstiprināti:

ārkārtas dalībnieku sapulcē 2019. gada 11. novembrī

kārtējā dalībnieku sapulcē 2020. gada 14. jūlijā

 

Salaspilī

2020

I           VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Salaspils veselības centrs” (turpmāk – Sabiedrība).

2.  Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

         2.1.      68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;

         2.2.      81.1 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības;

         2.3.      85.59 Citur neklasificēta izglītība;

         2.4.      86 Veselības aizsardzība;

         2.5.      86.2 Ārstu un zobārstu prakse;

         2.6.      86.21 Vispārējā ārstu prakse;

         2.7.      86.22 Specializētā ārstu prakse;

         2.8.      86.23 Zobārstu prakse;

         2.9.      86.90 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā;

         2.10.    87 Sociālā aprūpe ar izmitināšanu;

         2.11.    87.10 Aprūpes centru pakalpojumi;

         2.12.    87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe;

         2.13.    88 Sociālā aprūpe bez izmitināšanas;

         2.14.    8.10. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe bez izmitināšanas;

         2.15.    96.04. Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi.

3.  Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Komerclikuma noteikumus.

4.  Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdei.

II         PAMATKAPITĀLS UN DAĻA

5.  Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 075 586 (viens miljons septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši) euro.

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 075 586 (viens miljons septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši) daļās.

7.  Sabiedrības daļas pārdod Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteiktajā kārtībā

III        VALDE

8.  Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis.

       8.1.    Valdes locekli ievēlē uz pieciem gadiem.

       8.2     Valdes loceklis ir sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes loceklis vada un pārstāv sabiedrību, un tam ir visas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70., 80., 81. un 82. pantā deleģētās tiesības un pienākumi.

9.  Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes loceklis nedrīkst būt personas, kurām nav augstākās izglītības un ir mazāk kā 5 gadu pieredze vadītāja amatā.

10.  Valdei ir jāsaņem kapitāla daļu turētāja pārstāvja rakstiska piekrišana šādos jautājumos:

     10.1.  tādu darījumu noslēgšanai, kas attiecās uz sabiedrības izdevumiem, kuru summa pārsniedz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) bez PVN un/vai darījuma termiņš pārsniedz trīs gadus;

     10.2.  aizdevumu izsniegšanu sabiedrības darbiniekiem un citām juridiskām personām, saskaņā ar dalībnieku sapulces apstiprināto kārtību;

     10.3.    pakalpojuma cenu noteikšanu, ja tas nav valsts vai pašvaldības institūciju kompetencē.

11.    Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

       11.1.  sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšanai;

       11.2.  nosakot strādājošo skaitu, štatus un darba algu likmes;

       11.3.  lemjot par kredīta piesaisti;

       11.4.  lemjot par nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām.

12.    Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.

IV       Sabiedrības darbības izbeigšana

13.  Sabiedrības darbība tiek izbeigta gadījumos un kārtībā, kāda noteikta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā.

 

 

Salaspils novada domes izpilddirektora vietnieks,

kapitāla daļu turētāja pārstāvja p.i.                                                                                                                                                                                 M. Kolāts

 

Statūti

SIA “Salaspils veselības centrs” ir Salaspils novada pašvaldības kapitālsabiedrība. Sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Salaspils novada dome, kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Salaspils novada domes priekšsēdētājs. Sabiedrību vada valdes loceklis.

No 2018.gada 3. decembra par SIA “Salaspils veselības centrs” valdes locekli ievēlēta Jeļena Pettinena.

Valdes locekle – Jeļena Pettinena

Darba pieredze: 

 • No 2018.gada 3. decembra  – SIA “Salaspils veselības centrs” valdes locekle.
 • 06/2018 – 11/2018 – Veselības inspekcija, Sabiedrisko attiecību un klientu apkalpošanas nodaļas speciāliste, nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja.
 • 07/2014 – 02/2018 – SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles “Ķengarags” vadītāja.
 • 12/2011 – 06/2015 – Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja, programmas vadītāja.
 • 09/2005 – 07/2014 – SIA“Bērnu veselības centrs “Ķengarags”” galvenā māsa.
 •  03/2003 – 09/2005 – SIA “Semetrons” tirdzniecības menedžere.
 • 08/1999 – 03/2003 – SIA“Bērnu veselības centrs “Ķengarags”” galvenā māsa.
 • 08/1998  -10/1999 – Slimnīca “Linezers”, hematoloģijas nodaļas māsa.
 • 06/1996 – 08/1998 – Rīgas klīniskās ātrās medicīniskās palīdzības slimnīcas māsas palīgs.

Izglītība:

 • Rīgas Stradiņa universitāte, veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē.
 • Latvijas universitāte, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vecākā speciālista analītiķa kvalifikācija.
 • Latvijas Medicīnas Akadēmija, bakalaura grāds māszinībās.

 

Valdes locekļa pilnvaru termiņš: 2023.gada 2.decembris.

 

Valde

Apstiprināts

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salaspils veselības centrs”

2023.  gada 29. marta valdes sēdē

protokols Nr. 4

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salaspils veselības centrs”

DATU PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salaspils veselības centrs” (turpmāk – Sabiedrība) privātuma atrunas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.

Sabiedrības kontaktinformācija: juridiskā adrese: Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121,

tālrunis +371 67800740, e-pasts: spmed@salaspilsvc.lv.

Sabiedrība nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Sabiedrības personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālisti.

Ar Sabiedrības personas datu aizsardzības speciālistu Uldi Sīpolu un Āri Augstkalnu datu aizsardzības jautājumos var sazināties, zvanot uz +371 26658265 un/vai +371 26222244 vai rakstot uz datuaizsardziba@salaspilsvc.lv.

Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar Sabiedrības personas datu aizsardzības speciālistiem nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības.

Informējam Jūs, ka Sabiedrība var izmainīt šo Datu privātuma politiku, tāpēc pārbaudiet to, lai nodrošinātu, ka esiet informēti, un iepazinušies ar tās izmaiņām.

Datu privātuma politika pēdējoreiz atjaunota 2023. gada 29. martā.

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Sabiedrība apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 •   Fiziskās personas identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un tā izpildei;
 •   Veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā, iepriekšēja pieraksta organizēšanai, medicīnisko ierakstu veidošana medicīniskajā dokumentācijā, ārstu konsultāciju, manipulāciju, izmeklējumu veikšanai, tai skaitā nosūtīšana pie citiem speciālistiem, norēķinu apstrādei, datu ievadei informācijas sistēmās un citām spēkā esošo normatīvo tiesību aktu noteiktajām ārstniecības pakalpojuma ietvaros veicamajām darbībām;
 •   Sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanai;
 •   Pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
 •   Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei, grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei;
 •   Drošības nodrošināšanai, veicot videonovērošanu Sabiedrības telpās, ar mērķi nodrošināt īpašuma aizsardzību pret prettiesiskām darbībām, novēršot īpašuma tiesību aizskārumu, nesaudzīgu lietošanu, bojāšanu, zādzības, u.c. īpašumtiesības apdraudējumus;
 •   Pretenziju, iesniegumu, sūdzību un ierosinājumu izskatīšanai un to apstrādei;
 •   Interneta vietnes uzturēšanai un darbībās nodrošināšanai;
 •   Parādu atgūšanai un piedziņai;
 •   Aptauju veikšanai dalībnieku uzskaitei.

Šajā Datu privātuma politikā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem.

Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

 •   saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu;
 •   datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 •   apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu;
 •   apstrāde ir vajadzīga Sabiedrībai,  Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai.

    Videonovērošana

Sabiedrība veic videonovērošanu ar mērķi novērst sabiedrības drošības apdraudējuma riska iestāšanos, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.

Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas.

Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai Sabiedrības pilnvarotas personas saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

 Personas datu saņēmēji.

No Sabiedrības personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā.

Sabiedrība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Sabiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Sabiedrības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus uz trešo pasaules valsti, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt, un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

Kā mēs iegūtam Jūsu persona datus?

 •   kad Jūs mums tos iesniedzat. Jūs sniedzat mums savus personas datus, kad vēršaties pie mums pēc pakalpojuma, sazināties ar mums pa telefonu, e-pastā vai klātienē. Pēc saziņas ar mums pa e-pastu, mēs saglabāsim korespondences datus;
 •   Datu subjekta sniegtā informācija, ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra vienotās informācijas sistēmā „PREDA”, Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēma “VIS” un E-veselības sistēmā.

 

    Personas datu glabāšanas ilgums

Sabiedrība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 •   pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 •   ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 •   ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 •   ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
 •   videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas pēc to ierakstīšanas, pēc attiecīgā termiņa, tos dzēšot (izņemot gadījumus, kad glabāšanu pieprasa tiesībsargājošās iestādes noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai).

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 •   Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties Sabiedrībā un iegūt informāciju.
 •   Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 •   Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to e-pastu, kuru datu subjekts ir norādījis iesniegumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
 •   Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties Sabiedrībā vai sazināties ar Sabiedrības personas datu aizsardzības speciālistu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (juridiskā adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050).

Profilēšana.

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs.  Sabiedrība to nedara.

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt.

 •   Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, rakstot uz e-pastu spmed@salaspilsvc.lv vai, iesniedzot iesniegumu, Sabiedrības juridiskajā adresē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
 •   Atsaucot piekrišanu nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

SVC Privātuma politikas iepriekšējā redakcija pieejama – Šeit

SVC Privātuma politikas iepriekšējā redakcija pieejama – Šeit

Privātuma politika

SIA “Salaspils veselības centrs” mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās teicamu darbību.

Sīkdatne („cookies”) ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un saglabāta Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē mājas lapas vietnes apmeklēšanās laikā un ko mājas lapas vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni un ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Papildu informāciju par sīkdatnēm varat iegūt mājas lapā https://www.aboutcookies.org/. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Apmeklējot mūsu mājas lapas vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrājam un izmantojam Jūsu ierīcē saglabātās sīkdatnes. Ja vēlaties, Jūs varat arī sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Informāciju kā to izdarīt varat izlasīt mājas lapā https://www.aboutcookies.org/. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

SIA “Salaspils veselības centrs” mājas lapas vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes ar šādiem glabāšanas termiņiem:

Sīkdatne Domēns Sīkdatnes tips Glabāšanas ilgums
CONSENT .gstatic.com Trešās puses sīkdatne 2 gadi
1P_JAR .gstatic.com Pirmās puses sīkdatne 30 dienas
_gid .salaspilsvc.lv Pirmās puses sīkdatne 2 dienas
_gat_gtag_UA_148360254_1 .salaspilsvc.lv Pirmās puses sīkdatne 1 diena
_ga .salaspilsvc.lv Pirmās puses sīkdatne 1 diena

* – Pirmās puses sīkdatnes tiek uzglabātas uz mūsu mājas lapas infrastruktūras. Tās iespējams atpazīt pēc mūsu mājas lapas domēna nosaukuma. Savukārt, trešās puses sīkdatnes nepieder mums un šādu mājas lapu domēna nosaukumi atšķiras no mūsu mājas lapas domēna. Trešās puses sīkdatnes arī var tikt saglabātas Jūsu ierīcē, no kuras pārlūkojat mūsu mājas lapu. Par šīm sīkdatnēm vairāk var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās personas interneta vietni. Mēs izmantojam pārbaudītas un uzticamas trešās puses, kā arī regulāri sekojam trešo pušu darbībām, lai nodrošinātu pienācīgu Jūsu personas datu drošību.

Informācija par Pārzini un Datu aizsardzības speciālistu:
• Pārzinis:
SIA “Salaspils veselības centrs”,
Reģistrācijas Nr. 40003207873
Adrese: Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121
Tālr. 67800740, epasts: spmed@salaspilsvc.lv .

• Datu aizsardzības speciālisti:

Pamatojoties uz starp Sabiedrību un SIA “Datu Aizsardzības pakalpojumi” 2023. gada 23. februārī noslēgto līgumu par personas datu aizsardzības speciālista pakalpojuma sniegšanu, personas datu aizsardzības speciālistu kontaktinformācija:

+ 371 26658265 (Uldis Sīpols)

 + 371 26222244 (Āris Augstkalns)

  e-pasta adrese: datuaizsardziba@salaspilsvc.lvinfo@fpda.lv,

Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sūdzības saistībā ar to, kā mēs apstrādājam izmantojam Jūsu sīkdatnes, lūdzam sazināties ar mums.

Sīkdatņu politika
Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: