Par SVC

SIA “Salaspils veselības centrs” ir ambulatorās aprūpes iestāde un piedāvā plašu ambulatoro pakalpojumu klāstu. SVC ir iespējams saņemt ārstu-speciālistu konsultācijas, veikt diagnostiskus izmeklējumus, dienas stacionārā ir iespēja saņemt injekcijas, intravenozās infūzijas, rehabilitācijas nodaļā – rehabilitācijas un fizikālās terapijas pakalpojumus. Pakalpojumi tiek sniegti gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Sabiedrībai ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu, tiek sniegti arī maksas pakalpojumi.
Sabiedrības telpās mitinās 10 ģimenes ārstu prakses, zobārstniecības prakse, laboratorijas analīžu noņemšanas punkts un aptieka.
SVC ir reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā, ārstniecības iestādes kods: 8012-00001, atbilst visām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm.
Sabiedrībai ir filiāle – Saulkalnes veselības punkts, kurā pakalpojumus nodrošina sertificēts ārsta palīgs.
Iestādē ir nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
SVC misija ir Salaspils novada iedzīvotāju veselības aizsardzība un uzlabošana, piedāvājot kvalitatīvus medicīniskos pakalpojumus, tos pastāvīgi uzlabojot un papildinot.

Līdz 1970.gada vidum Salaspils ambulance darbojās vecajā “ķestermājā” un to vadīja Artūrs Ligers. No 1971.gada 16.augusta Salaspils ambulances galvenais ārsts bija ķirurgs Osvalds Gasjuns.

Salaspils Veselības Centra ēka
1975. gada 10. novembrī Salaspils ambulanci pārdēvēja par Salaspils lauku poliklīniku.

 

1976. gada 1. februārī poliklīnikas mediķi galvenā ārsta Osvalda Gasjuna vadībā pārcēlās uz jaunuzcelto ēku Lauku ielā 8. Poliklīnika šajā laikā bija Veselības Aizsardzības Ministrijas Rīgas rajona Padomes pakļautībā.

 

Salaspils Veselības Centra ēka Salaspils Veselības Centra izraksts
1992. gada 23.septembrī Salaspils lauku poliklīniku pārņēma Salaspils pilsētas dome, un no tā laika galvenais ārsts bija Mārtiņš Rempe.

1994. gada 29.augustā mainījās iestādes statuss – tā pārtapa par Salaspils pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu “Salaspils poliklīnika”, kuru līdz juridiskā statusa maiņai 2002. gadā vadīja galvenie ārsti Ernests Jāvalds (no 25.08.1994.), Andris Vāvere (no 09.11.1995.), bet no 19.03.1996. gada – Gundega Āva. 2002.gadā uz Salaspili atnāca strādāt ķirurģe Vita Upmane un no 2002.gada 1.augusta sākusi vadīt iestādi.

2002. gada 14. augustā ar Salaspils pilsētas domes lēmumu tiek nodibināta SIA “Salaspils poliklīnika”, par kuras rīkotājdirektori iecelta Vita Upmane. Poliklīnikai iegūstot jaunu juridisko statusu tiek piesaistīti medicīnas speciālisti, kas līdz šim Salaspils pilsētā (ar lauku teritoriju ~22 tūkstoši iedzīvotāju), nav bijuši pieejami.

2005.gada 19.maijā ir mainīts poliklīnikas nosaukums no SIA “Salaspils poliklīnika” uz SIA “Salaspils veselības centrs”.

Vēsture

SIA „Salaspils veselības centrs” darbības vispārējais stratēģiskais mērķis  irsniegt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus un sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā Salaspils novada administratīvajā teritorijā un veicināt Salaspils novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Salaspils veselības centrs”

statūti

 

Apstiprināts

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Salaspils veselības centrs” dalībnieku ārkārtas

sapulcē 2017. gada 20. septembrī

(protokols Nr. 2)

Ar grozījumiem, kas apstiprināti:

ārkārtas dalībnieku sapulcē 2019. gada 11. novembrī

kārtējā dalībnieku sapulcē 2020. gada 14. jūlijā

 

Salaspilī

2020

I           VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Salaspils veselības centrs” (turpmāk – Sabiedrība).

2.  Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

         2.1.      68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;

         2.2.      81.1 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības;

         2.3.      85.59 Citur neklasificēta izglītība;

         2.4.      86 Veselības aizsardzība;

         2.5.      86.2 Ārstu un zobārstu prakse;

         2.6.      86.21 Vispārējā ārstu prakse;

         2.7.      86.22 Specializētā ārstu prakse;

         2.8.      86.23 Zobārstu prakse;

         2.9.      86.90 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā;

         2.10.    87 Sociālā aprūpe ar izmitināšanu;

         2.11.    87.10 Aprūpes centru pakalpojumi;

         2.12.    87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe;

         2.13.    88 Sociālā aprūpe bez izmitināšanas;

         2.14.    8.10. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe bez izmitināšanas;

         2.15.    96.04. Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi.

3.  Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Komerclikuma noteikumus.

4.  Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdei.

II         PAMATKAPITĀLS UN DAĻA

5.  Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 075 586 (viens miljons septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši) euro.

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 075 586 (viens miljons septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši) daļās.

7.  Sabiedrības daļas pārdod Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteiktajā kārtībā

III        VALDE

8.  Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis.

       8.1.    Valdes locekli ievēlē uz pieciem gadiem.

       8.2     Valdes loceklis ir sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes loceklis vada un pārstāv sabiedrību, un tam ir visas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70., 80., 81. un 82. pantā deleģētās tiesības un pienākumi.

9.  Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes loceklis nedrīkst būt personas, kurām nav augstākās izglītības un ir mazāk kā 5 gadu pieredze vadītāja amatā.

10.  Valdei ir jāsaņem kapitāla daļu turētāja pārstāvja rakstiska piekrišana šādos jautājumos:

     10.1.  tādu darījumu noslēgšanai, kas attiecās uz sabiedrības izdevumiem, kuru summa pārsniedz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) bez PVN un/vai darījuma termiņš pārsniedz trīs gadus;

     10.2.  aizdevumu izsniegšanu sabiedrības darbiniekiem un citām juridiskām personām, saskaņā ar dalībnieku sapulces apstiprināto kārtību;

     10.3.    pakalpojuma cenu noteikšanu, ja tas nav valsts vai pašvaldības institūciju kompetencē.

11.    Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

       11.1.  sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšanai;

       11.2.  nosakot strādājošo skaitu, štatus un darba algu likmes;

       11.3.  lemjot par kredīta piesaisti;

       11.4.  lemjot par nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām.

12.    Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.

IV       Sabiedrības darbības izbeigšana

13.  Sabiedrības darbība tiek izbeigta gadījumos un kārtībā, kāda noteikta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā.

 

 

Salaspils novada domes izpilddirektora vietnieks,

kapitāla daļu turētāja pārstāvja p.i.                                                                                                                                                                                 M. Kolāts

 

Statūti

SIA “Salaspils veselības centrs” ir Salaspils novada pašvaldības kapitālsabiedrība. Sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Salaspils novada dome, kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Salaspils novada domes priekšsēdētājs. Sabiedrību vada valdes loceklis.

No 2018.gada 3. decembra par SIA “Salaspils veselības centrs” valdes locekli ievēlēta Jeļena Pettinena.

Valdes locekle – Jeļena Pettinena

Darba pieredze: 

 • No 2018.gada 3. decembra  – SIA “Salaspils veselības centrs” valdes locekle.
 • 06/2018 – 11/2018 – Veselības inspekcija, Sabiedrisko attiecību un klientu apkalpošanas nodaļas speciāliste, nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja.
 • 07/2014 – 02/2018 – SIA “Rīgas veselības centrs” filiāles “Ķengarags” vadītāja.
 • 12/2011 – 06/2015 – Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja, programmas vadītāja.
 • 09/2005 – 07/2014 – SIA“Bērnu veselības centrs “Ķengarags”” galvenā māsa.
 •  03/2003 – 09/2005 – SIA “Semetrons” tirdzniecības menedžere.
 • 08/1999 – 03/2003 – SIA“Bērnu veselības centrs “Ķengarags”” galvenā māsa.
 • 08/1998  -10/1999 – Slimnīca “Linezers”, hematoloģijas nodaļas māsa.
 • 06/1996 – 08/1998 – Rīgas klīniskās ātrās medicīniskās palīdzības slimnīcas māsas palīgs.

Izglītība:

 • Rīgas Stradiņa universitāte, veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē.
 • Latvijas universitāte, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vecākā speciālista analītiķa kvalifikācija.
 • Latvijas Medicīnas Akadēmija, bakalaura grāds māszinībās.

 

Valdes locekļa pilnvaru termiņš: 2023.gada 2.decembris.

 

Valde

Apstiprināts
SIA “Salaspils veselības centrs”
2020.  gada 25. marta valdes sēdē
protokols Nr. 5

SIA “Salaspils veselības centrs” Datu privātuma politika

1. Datu privātuma politikas mērķis

Datu privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem.

2. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Salaspils veselības centrs” (turpmāk – SVC), reģ. Nr. 40003207873, juridiskā adrese Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121.
Pārziņa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir spmed@salaspilsvc.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Pārziņa juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

SVC ir iecelti šādi Datu aizsardzības speciālisti: Raivis Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Raivis@grubesbirojs.lv un Viesturs Grūbe, tālr. +371 67419000, epasts: Viesturs@grubesbirojs.lv

3. Personu datu apstrāde

SVC savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību.

4. Datu apstrādes pamatnolūki

 • Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
 • Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
 • Grāmatvedības uzskaitei;
 • Personāllietu uzskaitei (t.sk. Pretendentu uzskaitei);
 • Lietvedības dokumentu uzskaitei;
 • Video novērošana pacientu un SVC personāla drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai.

5. Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

SVC veiktās personas datu apstrādes likumīgumu nosaka vismaz viens no šādiem pamatojumiem:

 • Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
 • Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
 • Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses.

Savukārt veselības datu personas datu apstrādes likumīgumu nosaka vismaz viens no šādiem pamatojumiem:

 • datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu;
 •  apstrāde ir vajadzīga darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, veselības vai sociālās aprūpes vai ārstēšanas vai veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos.

 6. Personas datu papildus ieguves avoti

Datu subjekta sniegtā informācija, ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra vienotās informācijas sistēmā „PREDA” un Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēma “VIS” (E-veselības sistēma).

7. Personas datu kategorijas

Tikai personas, kuras ir iesaistītas attiecīgā personas datu nolūka īstenošanai.

8. Personas datu glabāšanas ilgums

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgā personas datu apstrādes nolūka, nepārsniedzot termiņu, kas ir noteikts Latvijas Republikas tiesību aktos. Savukārt, ja termiņš nav noteiks Latvijas Republikas tiesību aktos, SVC nodrošina, ka fizisko personu dati tiek glabāti tikai tik ilgu laiku, lai tiktu sasniegts personas datu apstrādes mērķis, pēc kura SVC saprātīgā laikā un iespēju robežās tos dzēš.

9. Datu drošība

SVC īsteno drošības pasākumus, izmantojot organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, lai nodrošinātu aizsardzību pret datu nejaušu vai neatļautu apstrādi, kas būtu neatbilstoša attiecīgo datu apstrādei noteiktajam mērķim.

SVC pilnveido izmantotos drošības risinājumus, ņemot vērā aktuālās nozares tendences un piedāvātās iespējas, balstoties uz apzinātajiem drošības riskiem.

10. Personas datu saņēmēji

Datu subjekts par sevi; SVC pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu SVC atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums), kā arī Apdrošināšanas sniedzējs, ja datu subjekts vēlas izmantot apdrošināšanas pakalpojumus. Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

11. Datu subjekta tiesības

Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; tiesības kontaktēties un iesniegt sūdzību Pārzinim, Datu aizsardzības speciālistam vai Datu valsts inspekcijai.

12. Lēmumu pieņemšana

Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

13. Citi noteikumi

SVC ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu tā aktuālo versiju ievietojot SVC mājaslapā.

SVC saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas SVC mājaslapā.

Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 25.03.2020.

SVC Privātuma politikas iepriekšējā redakcija pieejama šeit.

Privātuma politika

SIA “Salaspils veselības centrs” mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās teicamu darbību.

Sīkdatne („cookies”) ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un saglabāta Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē mājas lapas vietnes apmeklēšanās laikā un ko mājas lapas vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni un ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Papildu informāciju par sīkdatnēm varat iegūt mājas lapā https://www.aboutcookies.org/. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Apmeklējot mūsu mājas lapas vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrājam un izmantojam Jūsu ierīcē saglabātās sīkdatnes. Ja vēlaties, Jūs varat arī sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Informāciju kā to izdarīt varat izlasīt mājas lapā https://www.aboutcookies.org/. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

SIA “Salaspils veselības centrs” mājas lapas vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes ar šādiem glabāšanas termiņiem:

Sīkdatne Domēns Sīkdatnes tips Glabāšanas ilgums
CONSENT .gstatic.com Trešās puses sīkdatne 2 gadi
1P_JAR .gstatic.com Pirmās puses sīkdatne 30 dienas
_gid .salaspilsvc.lv Pirmās puses sīkdatne 2 dienas
_gat_gtag_UA_148360254_1 .salaspilsvc.lv Pirmās puses sīkdatne 1 diena
_ga .salaspilsvc.lv Pirmās puses sīkdatne 1 diena

* – Pirmās puses sīkdatnes tiek uzglabātas uz mūsu mājas lapas infrastruktūras. Tās iespējams atpazīt pēc mūsu mājas lapas domēna nosaukuma. Savukārt, trešās puses sīkdatnes nepieder mums un šādu mājas lapu domēna nosaukumi atšķiras no mūsu mājas lapas domēna. Trešās puses sīkdatnes arī var tikt saglabātas Jūsu ierīcē, no kuras pārlūkojat mūsu mājas lapu. Par šīm sīkdatnēm vairāk var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās personas interneta vietni. Mēs izmantojam pārbaudītas un uzticamas trešās puses, kā arī regulāri sekojam trešo pušu darbībām, lai nodrošinātu pienācīgu Jūsu personas datu drošību.

Informācija par Pārzini un Datu aizsardzības speciālistu:
• Pārzinis:
SIA “Salaspils veselības centrs”,
Reģistrācijas Nr. 40003207873
Adrese: Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121
Tālr. 67800740, epasts: spmed@salaspilsvc.lv .

• Datu aizsardzības speciālisti:

Pamatojoties uz starp Sabiedrību un SIA “Datu Aizsardzības pakalpojumi” 2023. gada 23. februārī noslēgto līgumu par personas datu aizsardzības speciālista pakalpojuma sniegšanu, personas datu aizsardzības speciālistu kontaktinformācija:

+ 371 26658265 (Uldis Sīpols)

 + 371 26222244 (Āris Augstkalns)

  e-pasta adrese: datuaizsardziba@salaspilsvc.lvinfo@fpda.lv,

Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sūdzības saistībā ar to, kā mēs apstrādājam izmantojam Jūsu sīkdatnes, lūdzam sazināties ar mums.

Sīkdatņu politika
Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: