Privātuma politika

3. pielikums pie 05.07.2018. valdes sēdes protokola Nr. 02
APSTIPRINĀTS
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salaspils veselības centrs”
2018. gada 5. jūlija valdes sēdē
protokols Nr. 02

SIA “Salaspils veselības centrs” privātuma politika

1. Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā SIA “Salaspils veselības centrs” (turpmāk – SVC) apstrādā personu datus, kuri ir nonākuši SVC rīcībā. Privātuma politikā tiks sniegta arī informācijas par datu subjekta tiesībām.

2. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Salaspils veselības centrs”, reģ. Nr. 40003207873, juridiskā adrese Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121.
Pārziņa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir spmed@salaspilsvc.lv vai spmed@inbox.lv . Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Pārziņa juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

3. Personu datu apstrāde

Personas datu apstrādi SVC veic atbilstoši tās noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem un tikai saskaņā ar tiem. SVC apstrādā personas datus minimālā apjomā, kas nepieciešams, lai sasniegtu izvirzīto personas datu apstrādes mērķi. SVC veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu pēc iespējas pārskatāmāku personas datu apstrādi, lai datu subjektam būtu iespēja pārliecināties par datu apstrādes drošumu un apstrādes godprātīgumu.

4. Datu apstrādes mērķi

Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
Pacientu un SVC personāla drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanai;
informācijas ievadei Valsts vienotās medicīnas informācijas sistēmā.

5. Apstrādāto datu veidi

Sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus, SVC ir pienākums apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus. Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu SVC var apstrādāt pēc iespējas plašu, bet tikai nepieciešamu personas datu apjomu, ko attiecīgais veselības aprūpes speciālists konkrētajā situācijā uzskatīs par nepieciešamu noskaidrot un fiksēt medicīniskajā dokumentācijā.
Sniedzot sociālās aprūpes pakalpojumus SVC veic datu apstrādi atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar datu subjektu.
SVC telpās un tās teritorijā var tikt veikta videonovērošana un līdz ar to var tikt apstrādāti datu subjektu videoattēls un laiks, kad datu subjekts ir atradies videonovērošanas kameru uztveršanas zonā.  Videonovērošana netiek veikta vietās, kur datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu, atpūtas zonās, ģērbtuvēs.
Sazinoties ar SVC pa SVC mājaslapā norādītajiem tālruņa numuriem var tikt apstrādāts komunikācijas saturs, kā arī fiksēts zvanītāja tālruņa numurs.
Sazinoties ar SVC rakstveidā var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī informācija par izmantoto komunikācijas rīku.
SVC veic mājas lapas apmeklējumu vēstures analīzi, izmantojot tiešsaistes identifikatorus, kā arī datu subjekta apzināti atstāto informāciju, lai veiktu tirgus izpēti un viedokļu analīzi.

6. Datu glabāšana

SVC fizisko personu dati tiek glabāti tikai tik ilgu laiku, lai tiktu sasniegts personas datu apstrādes mērķis. Pēc attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanas personas dati tiek iespēju robežās dzēsti vai glabāti arhīva nolūkos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. Datu drošība

SVC īsteno drošības pasākumus, izmantojot organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, lai nodrošinātu aizsardzību pret datu nejaušu vai neatļautu apstrādi, kas būtu neatbilstoša attiecīgo datu apstrādei noteiktajam mērķim.
SVC pilnveido izmantotos drošības risinājumus, ņemot vērā aktuālās nozares tendences un piedāvātās iespējas, balstoties uz apzinātajiem drošības riskiem.

8. Apstrādātāji

Iesaistot personas datu apstrādē apstrādātājus SVC veic pasākumu kopumu, lai apstrādātāji nodrošinātu tādu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, kas atbilst noteiktajām drošības prasībām.

9. Datu subjekta tiesības

Vērsties SVC, lai saņemtu savu personas datu kopiju, izņemot normatīvajos aktos noteiktos izņēmumus.
Vērsties SVC, lai labotu personas datus par sevi.
Iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no SVC ir saņēmušas informāciju datu subjektu. SVC nesniedz datu subjektam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
Izmantot tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
Vērsties pie SVC datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par personas datu apstrādi un to aizsardzību.

10. Citi noteikumi

SVC ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu tā aktuālo versiju ievietojot SVC mājaslapā.
SVC saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas SVC mājaslapā.

Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 05.07.2018.

 

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: