Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbu

Nr.p.k. Informācijas joma Publicēšanas biežums Publicētā informācija
1. Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā
2. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā Iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2018.gadā
3. Valsts/pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 1x gadā Valsts/pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2018.g.
4. Atalgojuma politikas principi 1x gadā Atalgojuma politikas principi
5. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA “Salaspils veselības centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
6. Neauditēts ceturkšņa pārskats 1x ceturksnī
7. Neauditēts pusgada pārskats 1x pusgadā
8. Neauditēts gada pārskats 1x gadā
9. Auditēts gada pārskats 1x gadā Auditēts 2019.gada pārskats

Auditēts 2018. gada pārskats

10. Īpašuma struktūra (t.sk., līdzdalība citās sabiedrībās) Pastāvīgi SIA “Salaspils veselības centrs” ir 100% apmērā Salaspils pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.
SIA “Salaspils veselības centrs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
11. Saņemtie un veiktie ziedojumi (dāvinājumi) Pastāvīgi Saņemto un veikto ziedojumu nav

 

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: