Privātuma politika

Apstiprināts

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salaspils veselības centrs”

2023.  gada 29. marta valdes sēdē

protokols Nr. 4

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salaspils veselības centrs”

DATU PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salaspils veselības centrs” (turpmāk – Sabiedrība) privātuma atrunas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.

Sabiedrības kontaktinformācija: juridiskā adrese – Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121, tālrunis +371 67800740, e-pasts: spmed@salaspilsvc.lv.

Sabiedrība nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā.

Sabiedrības personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālisti.

Ar Sabiedrības personas datu aizsardzības speciālistu Uldi Sīpolu un Āri Augstkalnu datu aizsardzības jautājumos var sazināties,

zvanot uz +371 26658265 un/vai +371 26222244 vai rakstot uz datuaizsardziba@salaspilsvc.lv.

Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar Sabiedrības personas datu aizsardzības speciālistiem nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības.

Informējam Jūs, ka Sabiedrība var izmainīt šo Datu privātuma politiku, tāpēc pārbaudiet to, lai nodrošinātu, ka esiet informēti, un iepazinušies ar tās izmaiņām.

 

Datu privātuma politika pēdējoreiz atjaunota 2023. gada 29. martā.

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Sabiedrība apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 •   Fiziskās personas identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un tā izpildei;
 •   Veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā, iepriekšēja pieraksta organizēšanai, medicīnisko ierakstu veidošana medicīniskajā dokumentācijā, ārstu konsultāciju, manipulāciju,      izmeklējumu veikšanai, tai skaitā nosūtīšana pie citiem speciālistiem, norēķinu apstrādei, datu ievadei informācijas sistēmās un citām spēkā esošo normatīvo tiesību aktu noteiktajām ārstniecības pakalpojuma ietvaros veicamajām darbībām;
 •   Sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanai;
 •   Pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
 •   Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei, grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei;
 •   Drošības nodrošināšanai, veicot videonovērošanu Sabiedrības telpās, ar mērķi nodrošināt īpašuma aizsardzību pret prettiesiskām darbībām, novēršot īpašuma tiesību
 •   aizskārumu, nesaudzīgu lietošanu, bojāšanu, zādzības, u.c. īpašumtiesības apdraudējumus;
 •   Pretenziju, iesniegumu, sūdzību un ierosinājumu izskatīšanai un to apstrādei;
 •   Interneta vietnes uzturēšanai un darbībās nodrošināšanai;
 •   Parādu atgūšanai un piedziņai;
 •   Aptauju veikšanai dalībnieku uzskaitei.

Šajā Datu privātuma politikā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem.

Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

 •   saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu;
 •   datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 •   apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu;
 •   apstrāde ir vajadzīga Sabiedrībai,  Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai.

Videonovērošana

Sabiedrība veic videonovērošanu ar mērķi novērst sabiedrības drošības apdraudējuma riska iestāšanos, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.

Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas.

Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai Sabiedrības pilnvarotas personas saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

Personas datu saņēmēji

No Sabiedrības personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā.

Sabiedrība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Sabiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Sabiedrības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus uz trešo pasaules valsti, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt, un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

Kā mēs iegūtam Jūsu persona datus

 •   kad Jūs mums tos iesniedzat. Jūs sniedzat mums savus personas datus, kad vēršaties pie mums pēc pakalpojuma, sazināties ar mums pa telefonu, e-pastā vai klātienē. Pēc saziņas ar mums pa e-pastu, mēs saglabāsim korespondences datus;
 •   Datu subjekta sniegtā informācija, ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra vienotās informācijas sistēmā „PREDA”, Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēma “VIS” un E-veselības sistēmā.

Personas datu glabāšanas ilgums

Sabiedrība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 •   pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 •   ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 •   ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 •   ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
 •   videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas pēc to ierakstīšanas, pēc attiecīgā termiņa, tos dzēšot (izņemot gadījumus, kad glabāšanu pieprasa tiesībsargājošās iestādes noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai).

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 •  Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties Sabiedrībā un iegūt informāciju.
 •   Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 •   Sabiedrība veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to e-pastu, kuru datu subjekts ir norādījis iesniegumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
 •   Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties Sabiedrībā vai sazināties ar Sabiedrības personas datu aizsardzības speciālistu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (juridiskā adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050).

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs.  Sabiedrība to nedara.

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 •   Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, rakstot uz e-pastu spmed@salaspilsvc.lv vai, iesniedzot iesniegumu, Sabiedrības juridiskajā adresē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
 •   Atsaucot piekrišanu nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

SVC Privātuma politikas iepriekšējā redakcija pieejama šeit

SVC Privātuma politikas iepriekšējā redakcija pieejama šeit.

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: