Videonovērošana

SIA “Salaspils veselības centrs” videonovērošana publiskās vietās – teritorijā un telpās

Mērķis: Videonovērošana tiek veikta noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību, pārziņa tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzību.

Personas datu apstrādes nolūks:
Video novērošana.

Pārzinis: SIA “Salaspils veselības centrs”, reģ. Nr.40003207873, Lauku iela 8, Salaspils, LV-2121, tālrunis 67800740, e-pasts: spmed@salaspilsvc.lv

Datu aizsardzības speciālists:    + 371 26658265 (Uldis Sīpols)  ;   + 371 26222244 (Āris Augstkalns);   e-pasta adrese:  datuaizsardziba@salaspilsvc.lv;

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: Drošības nodrošināšanai, veicot videonovērošanu Sabiedrības telpās, ar mērķi nodrošināt īpašuma aizsardzību pret prettiesiskām              darbībām, novēršot īpašuma tiesību  aizskārumu, nesaudzīgu lietošanu, bojāšanu, zādzības, u.c. īpašumtiesības apdraudējumus;

Personas datu papildus ieguves avoti: video novērošanas kamera.

Personas datu kategorijas: personas, kas atrodas video novērošanas zonā.

Personas datu glabāšanas ilgums: aptuveni 30 dienas.

Personas datu saņēmēji: no Sabiedrības personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā.

Sabiedrība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Sabiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Sabiedrības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus uz trešo pasaules valsti, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt, un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

SVC Privātuma politikas iepriekšējā redakcija pieejama šeit

SVC Privātuma politikas iepriekšējā redakcija pieejama šeit.

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: